Οι Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου (“BINDER.GR”) ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου και τη συμβατική σχέση μεταξύ του “BINDER.GR” και των εγγεγραμμένων Χρηστών αλλά και των Επισκεπτών του.

Οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της απλής πλοήγησης σας σε αυτόν, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αλλά και της Πολιτικής Απορρήτου, και η οποία ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως οι τελευταίοι εκάστοτε ισχύουν. H εγγραφή, η πλοήγηση και η χρήση των υπηρεσιών του “BINDER.GR” λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου.

Ο εκάστοτε Επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης (“Χρήστης”) του Ιστοτόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη – χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τις αποδέχεται πλήρως.

Επιπρόσθετα, κάθε Χρήστης αποδέχεται τους Όρους Χρήσης με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως Χρήστης στο “BINDER.GR”.

Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους Ορους, ο Χρήστης ή Επισκέπτης οφείλει να ενημερώσει σχετικά τους Διαχειριστές και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Το “BINDER.GR” διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των εκάστοτε Όρων Χρήσης, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και τους χρήστες του.

Όλοι οι Όροι Χρήσης μαζί με τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών ισχύουν απαρεγκλίτως για όλους τους επισκέπτες και χρήστες, οι οποίοι αποδέχονται τους Όρους καθ’ ολοκληρίαν καθώς δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η εν μέρει αποδοχή των Όρων Χρήσης του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση τροποποίησης των Όρων Χρήσης, οι χρήστες θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας, η δε ισχύς των τροποποιηθέντων όρων θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η χρήση του Ιστοτόπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού – Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη ή επισκέπτη, που υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές.

Επιπροσθέτως ο εκάστοτε χρήστης ή επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία δύναται να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων χρηστών ή επισκεπτών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

1. Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Στο “BINDER.GR” οι χρήστες και επισκέπτες μπορούν να αναρτήσουν δωρεάν αγγελίες και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Η αγγελία αναρτάται από τους εγγεγραμμένους χρήστες με δική τους πρωτοβουλία.

Το “BINDER.GR” δημοσιεύει εντελώς δωρεάν κάθε αγγελία των χρηστών του, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρόντες Όροι Χρήσης.

Β. ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και επισκεπτών του “BINDER.GR” δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τα μέρη αυτά και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη τους.

Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Το “BINDER.GR” λειτουργεί ως πλατφόρμα όπου αφενός οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν δωρεάν Αγγελίες και αφετέρου ενδιαφερόμενοι άλλοι χρήστες μπορούν να λάβουν γνώση των Αγγελιών και να έρθουν σε επικοινωνία με τον εκάστοτε χρήστη που έχει αναρτήσει την Αγγελία που τους ενδιαφέρει.

α) Το “BINDER.GR” οι εκπρόσωποι και οι διαχειριστές του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχών κινδύνους που συνδέονται με την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.

β) Το “BINDER.GR” προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτά έκαστος χρήστης στην ιστοσελίδα.

γ) Το “BINDER.GR” ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

Έκαστος χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά.

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το “BINDER.GR” δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των Όρων Χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη κατόπιν καταγγελιών από τους χρήστες τους.

2. Όροι εγγραφής και λύσης χρηστών

Οποιοσδήποτε ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ μπορεί να εγγραφεί και να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην σχετική φόρμα Εγγραφής. Ωστόσο, το “BINDER.GR” διατηρεί την ευχέρεια, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη,  να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Με την εγγραφή στο “BINDER.GR”, δηλ. με την εισαγωγή των ζητηθέντων στοιχειών στη σχετική φόρμα Εγγραφής και την αποδοχή των Γενικών Όρων, ο ενδιαφερόμενος γίνεται «Χρήστης» του.

Η εγγραφή και η συμμετοχή ως χρήστης είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη.

Κάθε Χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και το “BINDER.GR” δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει τους υπεύθυνους του Ιστοτόπου αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Ουδεμία συνδρομή απαιτείται για την εγγραφή, τη συμμετοχή, τη χρήση της ιστοσελίδας ή την παροχή υπηρεσιών από αυτήν.

Το “BINDER.GR” δύναται ανά πάσα στιγμή να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει χρήστη, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια ή όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του “BINDER.GR” να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών της ιστοσελίδας κάθε φορά που θεωρεί ότι οι χρήστες έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους.

Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας είναι η εγγραφή ως χρήστης και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων.

Η λύση της ιδιότητας χρήστη είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με απλή αίτηση μέσω e-mail στο max@binder.gr. Το “BINDER.GR” επιβεβαιώνει μέσω e-mail την ακύρωση της συμμετοχής και κλείνει τον αντίστοιχο λογαριασμό.

Κάθε χρήστης με την εγγραφή του αποδέχεται ότι, όταν δημοσιεύσει οποιοδήποτε υλικό στο “BINDER.GR”, παραχωρεί αυτόματα στην ιστοσελίδα το δικαίωμα και την άδεια η τελευταία να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαραγάγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Ταυτόχρονα δε αναγνωρίζει ότι το “BINDER.GR” δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει το υποβληθέν υλικό.

3. Περιορισμός Eυθύνης

Το “BINDER.GR” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια των τεχνολογικών δυνατοτήτων, προκειμένου οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή.

Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

4. Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι αγγελίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το “BINDER.GR”. Αντιθέτως, δημοσιεύονται και αναρτώνται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη των χρηστών του και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ούτε υποκρύπτουν προτροπή του “BINDER.GR” για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων.

Όλες οι αγγελίες που δημοσιεύονται από τους χρήστες, και οι περιεχόμενες σε αυτές πληροφορίες προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Το περιεχόμενο του “BINDER.GR” δεν αποτελεί συμβουλευτικό υλικό και οι χρήστες επισκέπτες δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτό, προκειμένου να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Το “BINDER.GR” αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη συλλογή και ανάρτηση των αγγελιών, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα και την πληρότητα τους.

Ο εκάστοτε χρήστης ή επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες του “BINDER.GR” αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία. Το “BINDER.GR” δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα των αγγελιών της ιστοσελίδας.

5. Ανάρτηση Αγγελιών

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται να αναρτώνται αγγελίες αγοραπωλησίας, προσφοράς υπηρεσιών σεξ και αγγελίες με διαφημιστικό σκοπό.

Επίσης, απαγορεύονται παραπλανητικές αγγελίες, αγγελίες με προσβλητικό, συκοφαντικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, και αγγελίες με μόνο στόχο την διατάραξη της ορθής λειτουργίας του Ιστοτόπου.

Το “BINDER.GR” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου να είναι έγκριτο. Ουδεμία ευθύνη όμως έχει αν αναρτηθούν αγγελίες με παράνομο/προσβλητικό περιεχόμενο.

Σε κάθε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η ανάρτηση οποιαδήποτε παραπλανητικής αγγελίας, αγγελίας με παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο η αγγελία θα διαγράφεται άμεσα. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας μπορούν να προβούν στην οριστική διαγραφή του χρήστη. Με τη διαγραφή του χρήστη, διαγράφονται αυτομάτως και όλες οι δημοσιευμένες αγγελίες του. Επιπρόσθετα, το “BINDER.GR” επιφυλάσσεται κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος του κατά του Χρήστη που ανήρτησε την αγγελία αυτή.

6. Προφίλ Χρηστών και Αξιολόγηση

Οι χρήστες της ιστοσελίδας είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν αποκλειστικά και μόνο το email τους για επιβεβαίωση ότι δεν πρόκειται για κακόβουλους επισκέπτες αλλά και για την δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους χρήστες.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να προβούν σε αξιολογήσεις των αγγελιών. Τυχών σχόλια ή/κα βαθμολογίες μπορεί να υπόκεινται σε έγκριση, πριν τη δημοσίευση τους από το “BINDER.GR”.

7. Σύνδεσμοι σε Άλλες Ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, προς διευκόλυνση του χρήστη ή για διαφημιστικούς σκοπούς. Η Ιστοσελίδα μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.

Επιπλέον, το “BINDER.GR” δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι άλλες ιστοσελίδες, που συνδέονται με αυτή, είναι ελεύθερες από ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Επομένως, δεν φέρει ευθύνη για την προστασία και την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους χρήστες και επισκέπτες, κατά την επίσκεψή τους σε αυτές τις ιστοσελίδες, δεδομένου ότι οι τελευταίες δεν καθορίζονται από τους παρόντες Ορους Χρήσης.

8. Ευθύνη από Διαφήμιση

Το “BINDER.GR” ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του καθώς επίσης και με την επικοινωνία του μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στον Ιστότοπο. Περαιτέρω το “BINDER.GR” δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του “BINDER.GR”, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων, λογοτύπων, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κάθε χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που δημοσιεύει στο “BINDER.GR” αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Το “BINDER.GR” ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω ο κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί το “BINDER.GR” από αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Όλες οι διαφορές μεταξύ του “BINDER.GR” και ενός υφισταμένου μέλους σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

11. Τελικές Διατάξεις

Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

Οι παρόντες Οροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του “BINDER.GR” και του Χρήστη και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Χρήστης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με την Ιστοσελίδα, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση max@binder.gr.

Η τρέχουσα έκδοση δημοσιεύθηκε στις 28/01/2021.

Η τρέχουσα έκδοση ισχύει από την 28/01/2021.